این شرکت با شرکت های ساختمانی و انبوه از قبیل قصر، اوج، پروژه های سپاه پاسداران و ... همکاری نموده است که در ادامه به معرفی برخی از آنها می پردازیم:

سپاه پاسداران:

شرکت پیشگامان افق قرن با سازمان هایی از قبیل سپاه پاسداران نیز همکاری های پی در پی و متعددی داشته و تمامی پروژه ها بطور کامل و به نحو احسن انجام گردیده است.